اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری

اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری راهی است که به متقاضبان اقامت کانادا اجازه زندگی و کار در کانادا را بدون محدودیت زمانی در این کشور را می دهد. در این متن با مزایای اقامت کانادا و روشهای اخذ آن آشنا می شویم.