خرید مرکز رادیولوژی، کلینیک و یا بیمارستان در خارج از کشور: راه اندازی بهتر است یا خرید مرکز آماده؟

روی کاغذ محاسبات راه اندازی یک کسب و کار جدید ممکن است هزینه ای کمتر از آنچه خرید کسب و کار برای شما دارد، به شما نشان دهد. ولی باید مطمئن شوید که محاسبات شما همه هزینه ها را در بر می گیرد یا خیر؟